Miljö

Trångsunds Mark AB


 Miljö och kvalitétspolicy

Vi på trångsunds mark tycker att miljö är viktigt och därför är vi certifierade inom ISO 14001. Nedan kan du läsa lite om vår miljöpolicy

Trångsunds Mark AB bedriver entreprenadverksamhet inom anläggning, renhållningsarbete, fastighetsservice samt reparation, uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner.


Vi skall erbjuda helhetslösningar som uppfyller våra kunders krav med högsta möjliga servicegrad, leveranssäkerhet samt korta ledtider för minsta möjliga miljöpåverkan.


Alltid eftersträva att ”göra rätt från början” genom att tillämpa vårt ledningssystem


Vi skall jobba med ständiga miljö & kvalitetsförbättringar samt förebygga föroreningar så långt det är ekonomiskt och praktiskt genomförbart. Genom att:


* Minimera miljöpåverkan genom att underhålla våra fordon och maskiner samt  planera vår körning på bästa sätt.


* Följa tillämpliga lagar, andra krav som företaget berörs av.


* Sortera allt vårt avfall och så lång som möjligt återanvända, återvinna.


* Utföra våra projekt effektivt så att energiåtgång begränsas så långt det är möjligt.


* Alla anställda ska vara väl insatta i verksamheten samt ha förståelse och känna delaktighet i uppsatta miljömål.


* Samtliga anställda skall ha rätt kompetens för uppdrag/ uppgifter de utför.

Tjänster


2011-02-03


_____________ Dan Jansson/ VD